follow me....

Wednesday, December 12, 2012

ARTIKEL BUKU PROSIDING SEMINAR PENYELIDIKAN....

-->
TEKNIK HATCHING DAN CROSS-HATCHING MENGGUNAKAN PENSEL WARNA
DAPAT MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEWARNA
Noor Fadhilah Binti Mat Hassan
Abstrak
Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mewarna menggunakan pensel warna  secara teknik hatching  dan cross-hatching  dalam aktiviti  menggambar. Responden kajian ini terdiri 10 orang murid di Sekolah Kebangsaan Dato Klana Maamor. Tinjauan awal mendapati murid tidak menguasai kemahiran mewarna dengan baik. Fokus kajian ini adalah untuk meningkatkan minat murid menjalankan aktiviti menggambar, meningkatkan penguasaan kemahiran mewarna dan membantu mengaplikasikan teknik untuk membentuk kesan 3D. Instrumen pengumpulan data yang digunakan ialah soal selidik,analisis dokumen dan ujian. Dapatan kajian mendapati 100 peratus murid berminat menjalankan aktiviti mewarna menggunakan teknik hatching dan cross-hatching.Selain itu, penguasaan kemahiran mewarna murid meningkat apabila 70 peratus murid mencapai tahap baik semasa menjalani ekplorasi teknik teknik hatching dan cross-hatching. Hasil dapatan ujian menunjukkan sebanyak 100 peratus murid memperolehi gred A dan B. Kesimpulannya, pendedahan tentang teknik hatching dan cross-hatching dapat membantu murid meningkatkan kemahiran mewarna.

1.0 REFLEKSI P&P
Sepanjang proses P&P, penyelidik mendapati murid kurang berminat dengan aktiviti PSV.Mereka tidak berminat menggunakan pensel warna kerana hasil kerja lambat siap. Murid juga tidak didedahkan dengan teknik mewarna. Berdasarkan analisis terhadap Karya P&P lepas bertajuk haiwan kesayangan saya, mendapati murid mewarna secara mendatar dan tiada tindanan atau campuran warna, Objek  diwarna secara penuh dengan tekanan warna yang kuat untuk menghasilkan warna yang terang. Jadi warna yang sama ditekan berulang kali sehingga terhasilnya warna yang terang dan pekat. Jadi tidak wujud ton warna. Oleh itu tidak wujud ton warna yang dapat mewujudkan kesan 3Dimensi pada objek yang diwarnakan.

2.0 FOKUS KAJIAN
Penyelidik mendapati penguasaan kemahiran mewarna menggunakan pensel warna dalam kalangan murid begitu lemah. Sehubungan itu, satu kajian tentang meningkatkan penguasaan teknik hatching dan cross hatching menggunakan pensel warna untuk menimbulkan kesan 3 dimensi pada objek telah dijalankan. Dalam kajian ini, penyelidik memfokuskan kepada minat murid untuk menjalankan aktiviti menggambar,penguasaan kemahiran mewarna secara teknik hatching dan cross-hatching dan mengaplikasikan teknik hatching dan cross-hatching.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN
Objektif  umum
Meningkatkan kemahiran mewarna menggunakan pensel warna secara  teknik hatching dan cross-hatching bagi murid tahun 5.
Objektif Khusus
     i.      Meningkatkan minat murid untuk menjalankan aktiviti menggambar menggunakan teknik mewarna yang betul.  
   ii.      Meningkatkan penguasaan kemahiran mewarna melalui eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching.
 iii.      Membantu murid mengaplikasikan  teknik hatching dan cross-hatching untuk menimbulkan  kesan  3D pada objek menggunakan pensel warna  dalam aktiviti menggambar.

Soalan Kajian
     i.      Adakah pendedahan tentang teknik hatching dan cross-hatching dapat menarik minat murid untuk menjalankan aktiviti menggambar?
   ii.      Adakah eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching, menunjukkan perubahan terhadap kemahiran mewarna murid?
 iii.      Adakah murid dapat  mengaplikasikan teknik hatching dan cross-hactching untuk menimbulkan kesan 3D pada objek?

4.0 KUMPULAN SASARAN
Kajian ini melibatkan 10 orang responden daripada kelas 5 Klana. Responden  terdiri daripada 5 orang murid perempuan dan 5 orang murid lelaki. Responden dipilih berdasarkan markah pencapaian semasa ujian sebelum intervensi. Kesemua responden ini telah memperoleh gred C semasa ujian sebelum intervensi. Walaupun mempunyai pencapaian yang rendah,mereka menunjukkan komitmen yang baik semasa sesi P&P dimana mereka tetap akan membawa alat dan bahan yang diperlukan walaupun tidak berminat menjalani aktiviti PSV. 

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN
Bagi menambahbaik tahap penguasaan kemahiran mewarna,penyelidik memberikan pendedahan yang maksimum teknik hatching dan cross-hatching bermula daripada aktiviti mudah kepada susah . Responden telah menjalani intervensi secara latih tubi selama empat minggu iaitu setiap kali  sesi P&P PSV. Berikut merupakan empat aktiviti yang dijalankan terhadap responden:
1) Aktiviti 1 – Mengenal alat dan eksplorasi teknik mewarna.
a)      Murid diperkenalkan dengan cara   memegang pensel warna dengan betul
b)      Murid  diperkenalkan dengan teknik mewarna menggunakan pensel warna.
2) Aktiviti 2 – Eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching
a)      Murid diterangkan tentang teknik hatching dan cross-hatching dengan mendalam.
b)      Murid membuat latihan stroke secara berulang kali.
3) Aktiviti 3 – Eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching pada objek
a)      Murid menjalankan 4 siri latihan.
b)      Murid mengaplikasikan teknik hatching & cross hatching pada buah epal dan pir.
c)      Guru menerangkan aspek cahaya, ton untuk membentuk kesan 3D pada objek.
4) Aktiviti 4 – Ujian Selepas Intervensi

6.0 DAPATAN
Dapatan dari soal selidik menunjukkan bahawa minat responden telah bertambah. Selepas menjalani intervensi, penyelidik mendapati 100% murid berminat menjalankan aktiviti mewarna menggunakan teknik hatching dan cross-hatching. Ini menunjukkan tindakan yang dirancang berjaya meransang dan mengekalkan minat murid terhadap teknik yang diperkenalkan oleh guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.Hal ini disokong oleh  Kenworthy (dalam Noraini 2008) yang mengatakan bahawa pembelajaran yang berkesan wujud jika ada minat dalam kalangan pelajar dan salah satu daripada cara menimbulkan minat pelajar ialah menerusi kaedah pengajaran dan aktiviti pembelajaran yang menarik. Apabila seseorang meminati sesuatu maka ia akan bersikap positif terhadap perkara tersebut. Hal ini akan menghasilkan sesuatu yang bermakna dan berkesan.


Foto 1: Peningkatan kemahiran mewarna murid dari latihan 1 hingga latihan 4

Berdasarkan instrumen analisis dokumen mendapati eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching secara latih tubi dapat meningkatkan kemahiran mewarna murid. Hal ini jelas apabila terdapat perubahan yang ketara terhadap pencapaian murid bermula dari siri latihan 1 hingga ke latihan 4.  Penguasaan kemahiran mewarna murid meningkat apabila 70 % murid mencapai tahap baik semasa menjalani ekplorasi teknik hatching dan cross-hatching.Perubahan pencapaian murid ini jelas menunjukkan  latihan secara berulang kali dapat mengingkatkan penguasaan kemahiran murid. Hal ini disokong oleh Ezani (1999), yang mengatakan aktiviti pengulangan melalui latih tubi dapat  mencapai tahap penguasaan kemahiran disamping menjamin pengekalannya. Foto 2: Hasil karya murid bagi Ujian Sebelum Intervensi dan Selepas Intervensi

Berdasarkan ujian amali yang telah dijalankan, murid dapat mengaplikasikan teknik mewarna secara hatching dan cross-hatching untuk menimbulkan kesan 3Dimensi dengan baik. Hal ini jelas apabila terdapat perubahan pencapaian markah antara ujian pra dan ujian pos. Kesimpulannya,  stroke hatching dan cross-hatching ditindan antara satu sama lain dapat menimbulkan kesan terang dan gelap sekaligus memberi kesan 3Dimensi pada objek yang diwarnakan. Hal ini disokong oleh Valerie Colston(2008),“colored pencils are a natural line medium but there are other ways of buiding up solid color and tone. Traditionally used in pencil drawings, hatching, crosshatching and shading can be used to overlay and mix colours.”

7.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
Kajian tentang meningkatkan kemahiran mewarna menggunakan teknik hatching dan cross-hatching  dapat dipertingkatkan dengan beberapa penambaikkan seperti berikut:
1)      Merangka periodisasi latihan untuk satu jangka masa yang lebih panjang iaitu 8 hingga 12 minggu.
2)      Saiz responden  boleh diperbesarkan supaya dapatan kajian boleh digeneralisasikan. Penggunaan responden yang besar memberikan dapatan kajian yang lebih tepat.
3)      Mengaplikasikan teknik hatching dan cross-hatching pada aktiviti menggambar lain seperti pemandangan.
4)      Dijalankan bagi murid tahun lain iaitu murid tahun 6 kerana mereka juga kurang pendedahan tentang teknik mewarna.
5)      Mengaplikasikan teknik hatching dan cross-hatching menggunakan media lain seperti pensel, pen dan marker
7.0 RUJUKAN
Noraini Omar (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Lima. Jurnal Pendidikan, Institut Perguruan Tun Abdul Razak, Sarawak.

Valeria Colston (2008), 200 Projects To Strenghthen Your Art Skills , Singapore : Quarto Publishing.


****khas buat rujukan adik2 di ipg.....ni adalah contoh artilkel....komen tentang artikel ni dari panel penilaian ialah tambahkan 6.0 menjadi analisis dapatan. 7.0 hasil dapatan  8.0 cadangan penambah baikan. 9.0 rujukan **********

No comments:

Post a Comment